Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Działania Rotary Club Grudziądz Centrum na rzecz lokalnej społeczności podjęte w 2015 roku


Jak pamiętamy , w dniu 14.09.2015 gościliśmy na spotkaniu klubowym Dyrektor Stowarzyszenia „Powrót z U” z Torunia Panią Agnieszkę Słowik. Zaznajomiła nas wówczas z metodami działania pracowników i wolontariuszy ośrodka wspierającego powrót do abstynencji dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków.

Prezentacja  zainteresowała nas już od pierwszych słów , bowiem metody stosowane w Ośrodku zakładają pracę nie tylko z osobami uzależnionymi , ale również pracę ze środowiskiem , z którego osoby uzależnione się wywodzą.  Chodzi głównie o pracę z rodzinami , by stały się skutecznym narzędziem wspierającym rzeczywisty powrót z uzależnienia .  Mimo, że Ośrodek Powrót
z U znajduje się w Toruniu , to około 30% pacjentów wywodzi się z naszego miasta. To skłoniło nas do finansowego wspierania pracy ośrodka w sposób stały i długofalowy , a nie akcyjny. Programy terapeutyczne , żeby miały szansę na skuteczność , to też na ogół dwuletnia praca z jednym podopiecznym. Zatem tylko zapewnienie stałej pomocy ma jakikolwiek sens.

       W  dniu 12 października  2015 roku  zostało podpisane porozumienie pomiędzy naszym klubem , a Ośrodkiem Powrót z U.  W imieniu Rotary Club Grudziądz Centrum podpisy  złożyli :

 Prezydent na kadencję 2015/2016 Dariusz Sonnenfel

 Sekretarz na kadencję 2015/2016 Zbigniew Szymański.

        Na mocy tego porozumienia Ośrodek Powrót z U otrzymuje od RC Grudziądz Centrum comiesięczne  wsparcie w wysokości 500,00. Pozwoli  to sfinansować    takie konieczne działania  , których nie sposób z góry przewidzieć , a tym samym zawrzeć  ich  w preliminarzu budżetu  finansowanego ze środków samorządowych.

          Ważną instytucją , kształtującą elity kulturalne w Grudziądzu , jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.  Stanisława Moniuszki.  Grudziądzkie dzieci uzdolnione muzycznie już od pokoleń rozwijają w jej murach swoje talenty. Mimo , że Szkoła ma tradycje i niezaprzeczalne osiągnięcia , to szara rzeczywistość  ujawnia  wiele obszarów , które należy poprawić.  Na nasze spotkania klubowe dwukrotnie przybyli przedstawiciele Szkoły. Najpierw zawitał do nas Pan Piotr Jankowski – nauczyciel gry na skrzypcach.  Mówił  o potrzebie wspierania szczególnie utalentowanej młodzieży , której kształcenie wymaga korzystania z pozaszkolnych , płatnych kursów mistrzowskich. Taka forma kształcenia jest niezbędnym etapem w budowaniu kariery młodego muzyka , a często osoby dysponujące właściwym talentem nie dysponują zapleczem finansowym umożliwiającym opłacenie dodatkowych studiów. Później gościliśmy  Dyrektora  Szkoły Pana Leszka Orłowskiego.  Przybliżył nam wiedzę o cyklicznie odbywającym się w Grudziądzu ,   międzynarodowym konkursie wiolinistycznym dla dzieci. Mówił  o potrzebach sprzętowych , którym musi sprostać placówka organizująca taki konkurs i o trudnościach z tym związanych.  Zarówno konkurs , jak i obecność w Szkole szczególnie uzdolnionych osób , to zjawiska o wielkiej wartości , którym nie sposób odmówić wsparcia. W ramach dalszego zabiegania o naszą pomoc przyszła na spotkanie uczennica Szkoły Weronika Bagniewska – skrzypaczka , której zdolności rokują duże nadzieje. Zagrała dla naszego wąskiego audytorium Koncert skrzypcowy D-dur  W.A.Mozarta oraz Wariacje na temat własny  H. Wieniawskiego.

   Efektem końcowym tych kontaktów było kolejne porozumienie , które zawarł RC Grudziądz Centrum z dyrekcją Szkoły Muzycznej w dniu 18 listopada 2015. Podobnie jak dla „Powrotu z U” , zobowiązaliśmy się do regularnego przekazywania środków finansowych w wysokości 500,00 miesięcznie na rzecz Rady Szkoły. Ufamy , że Rada będzie optymalnie wykorzystywała te środki w miarę rodzących się potrzeb.

            Jak do tej pory zarówno Klub jak i Odbiorcy naszej pomocy wywiązują się z postanowień zawartych porozumień.

        W myśl tego , że najlepszą inwestycją jest dbanie o nowe pokolenia  liczymy , że ten drobny wkład wniesiony w ochronę zdrowia młodzieży  i w rozwój jej uzdolnień  , wyda w przyszłości dobre rezultaty w postaci mądrych , twórczych ludzi.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.